SECURE DATA TRANSFER

The most secure file transfer approach – The first best step to increase your security. Protect the files so securely that it takes away the most vulnerable weak link of data-in- transit.

Slider

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

 

Rádi bychom Vás informovali o způsobu zpracování Vašich osobních údajů v rámci poskytování služeb společností CNS a.s..

Níže uvedené informace slouží k zajištění Vaší plné a transparentní informovanosti o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, k jakým účelům je využíváme a jakým způsobem s nimi nakládáme. Zpracování Vašich osobních údajů je v souladu s právním předpisem NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení” a s zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Poskytování Vašich osobních údajů probíhá za účelem uzavření smluvního vztahu, jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností plynoucích ze smluv, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy).

Správce osobních údajů:

CNS a.s.

se sídlem Nad Šafranicí 574, 276 01 Mělník

IČO: 26129558

DIČ: CZ26129558

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6233

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Renata Lukášová

e-mail: gdpr@cns.cz

 

Na základě uzavřených smluv v oblasti outsourcingu a správy sítí vystupujeme jako zpracovatel a s našimi klienty máme uzavřeny zpracovatelské smlouvy v souladu s čl. 28 odst. 3 Nařízení.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením a dále v souladu s právními předpisy ČR v oblasti ochrany osobních údajů.

V rámci provozu naší společnosti, obchodní činnosti a poskytování služeb v oblasti outsourcingu a správy sítí jsou zpracovávány:

 

V rámci poskytování služeb z pozice zpracovatele jsou zpracovávány:

 

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracovávané na základě smlouvy jsou uchovávány po dobu 10 let od posledního kontaktu za účelem obnovení spolupráce.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, uchováváme po dobu uvedenou na příslušném souhlasu nebo do jeho odvolání.

Po ukončení doby oprávněného zpracování Vašich osobních údajů jsou tyto údaje zlikvidovány v souladu s relevantními právními předpisy.

 

Za jakým účelem a na základě jakého právního titulu zpracováváme Vaše osobní údaje?

 

Komu dále poskytujeme Vaše osobní údaje?

 

Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů?

Máte právo si vyžádat informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, uplatnit i další níže uvedená práva můžete prostřednictvím e-mailu gdpr@cns.cz nebo osobně v sídle naší společnosti.

Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

 

Společnost CNS a.s. Vám poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie či v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, můžeme požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné apod.

 

V případě, že jste nám osobní údaje poskytli na základě souhlasu, máte právo:

 1. získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,

 2. na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 

Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či právními předpisy ČR v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete nás požádat o:

 1. opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění našich právní povinnosti)

 2. omezení (blokaci) zpracování Vašich osobních údajů.

 

Společnost CNS a.s. Vás vždy bez zbytečného odkladu bude informovat o vyřízení Vaší žádosti.

 

Jak provést změnu ve Vašich osobních údajích?

Pro náležité a správné zpracování je třeba nám oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde, a to prostřednictvím e-mailu gdpr@cns.cz nebo osobně v sídle naší společnosti.

 

Pokud budete mít výhrady ke zpracování Vašich osobních údajů společností CNS a.s., můžete se obrátit na nás, jako správce Vašich údajů, prostřednictvím e-mailu gdpr@cns.cz nebo osobně v sídle naší společnosti.

V případě nečinnosti z naší strany, nebo pokud Vás neuspokojí naše vyřízení Vaší žádosti, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

ABOUT US

The application Safety4Transfer was developed by the company CNS a.s., and IT company founded in 1993 and operating on the European and American market. The main activities of CNS a.s. include development of software to order for healthcare, the automobile industry, banking, public administration, and logistics. The company also has more than 15 years of existence in the field of data encryption and operation of secure data transfers, including R&D projects with leading Czech universities. The other activities of the company CNS a.s. include complete outsourcing of IT services and administration of data networks, audits of IT technologies, sales and servicing of IT equipment, and, last but not least, distribution of its own file service information system (ELISA). Partners of the company include key players from the world of IT, such as Microsoft (CNS a.s. has for many years been an MS Gold Application Development Partner), HP Inc Czech Republic s.r.o. (Preferred Gold Partner), Cisco Systems s.r.o., AVG Technologies CZ s.r.o., and Kerio Technologies ČR. CNS a.s. is also a member of many ICT organisations and unions such as TPEB ČR (Technological Platform for Power Security), ICT Union, EurTradeNet, and many others.

Since 2014 the company CNS a.s. has also been operating on the North American market via its subsidiary IT-CNS, Inc. The company set up its headquarters in Pittsburgh, Pennsylvania, more specifically the rapidly developing East Liberty area, which is home to technology firms of all sizes, from start-ups to giants such as Google, Facebook, and Uber. During its time on the North American market IT-CNS, Inc. has become an important member of many professional associations and organisations, such as the Pittsburgh Technology Council, Pittsburgh Life Sciences Greenhouse, Pittsburgh Social Exchange, The Beauty Shoppe, and others. IT-CNS, Inc. also works closely with local universities and with the Embassy of the Czech Republic in Washington. Thanks to its extensive experience in international trade, the IT-CNS portfolio also includes consultation services in the area of international business, in particular consultation for companies entering new foreign markets.

show more show less

knowhow-img

EXPERIENCE
 • KPD
  While generally considered a B2B application, KPD's primary focus is on the automotive industry and its logistics. The application connects and automates a data exchange between production and supplier companies while aiming to maximize the production efficiency. This helps to optimize warehouse stock/inventory (“Just In Time” approach), product delivery, and administrative functions. The KPD application also supports a state-of-art billing process which provides services such as self-billing where the customer may produce invoices on behalf of a supplier and pay them immediately. All of KPD’s capabilities are executed through customized integration into the clients information system.
 • MEDIDAT
  As healthcare administration costs rise, MediDat assists in the e-Health marketplace. The application provides efficient management and secure distribution tools for patient test results as they are transmitted between laboratories and the requesting physicians, hospitals, outpatient clinics, etc. The MediDat application also aims to improve healthcare outcomes by delivering test results to physicians more rapidly, empowering medical professionals the ability to provide treatment for their patients more quickly and effectively. The MediDat System meets the strict EU personal data protection legislation (equivalent to the HIPAA Compliance in the United States). In 2013, the MediDat System sent 2.5 million test results to physicians. The SYNLAB group, which provides healthcare services throughout Europe and Asia, is among MediDat’s primary customers, but MediDat customers include hospitals, outpatient clinics, and physicians throughout Europe. In addition, MediDat is proud of its collaboration with the Czech Republic Army, a current standing NATO member.
 • EURODAT
  IT-CNS launched EuroDat in 2000. This system has been certified and licensed by the Ministry of Finance of the Czech Republic (General Customs Office), meeting the Ministry’s high standards for data security and processing speed. EuroDat provides an e-customs procedure to approximately 600 commercial, industrial and logistics companies in Europe, Asia, and the United States. As a result of EuroDat, IT-CNS has become a member of the European Alliance EURTRADENET whose goal is to streamline e-customs procedures (and therefore business transactions) between the EU nations and all other countries. The system processed more than 6 million unique messages (files) in 2013. Current clients of EuroDat include Johnson Controls, Hyundai, Foxconn, Emirates Airlines, Heineken, DAMCO (Maersk Group), Continental Automotive, ArcelorMittal, Skoda Auto (Volkswagen Group), BOSCH, and Panasonic.
References
partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner

We use cookies on this site. By using our services, you agree to our use of cookies. I agree