SICHERE DATENÜBERTRAGUNG

The most secure file transfer approach – The first best step to increase your security. Protect the files so securely that it takes away the most vulnerable weak link of data-in- transit.

Slider

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

 

Rádi bychom Vás informovali o způsobu zpracování Vašich osobních údajů v rámci poskytování služeb společností CNS a.s..

Níže uvedené informace slouží k zajištění Vaší plné a transparentní informovanosti o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, k jakým účelům je využíváme a jakým způsobem s nimi nakládáme. Zpracování Vašich osobních údajů je v souladu s právním předpisem NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení” a s zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Poskytování Vašich osobních údajů probíhá za účelem uzavření smluvního vztahu, jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností plynoucích ze smluv, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy).

Správce osobních údajů:

CNS a.s.

se sídlem Nad Šafranicí 574, 276 01 Mělník

IČO: 26129558

DIČ: CZ26129558

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6233

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Renata Lukášová

e-mail: gdpr@cns.cz

 

Na základě uzavřených smluv v oblasti outsourcingu a správy sítí vystupujeme jako zpracovatel a s našimi klienty máme uzavřeny zpracovatelské smlouvy v souladu s čl. 28 odst. 3 Nařízení.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením a dále v souladu s právními předpisy ČR v oblasti ochrany osobních údajů.

V rámci provozu naší společnosti, obchodní činnosti a poskytování služeb v oblasti outsourcingu a správy sítí jsou zpracovávány:

 

V rámci poskytování služeb z pozice zpracovatele jsou zpracovávány:

 

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracovávané na základě smlouvy jsou uchovávány po dobu 10 let od posledního kontaktu za účelem obnovení spolupráce.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, uchováváme po dobu uvedenou na příslušném souhlasu nebo do jeho odvolání.

Po ukončení doby oprávněného zpracování Vašich osobních údajů jsou tyto údaje zlikvidovány v souladu s relevantními právními předpisy.

 

Za jakým účelem a na základě jakého právního titulu zpracováváme Vaše osobní údaje?

 

Komu dále poskytujeme Vaše osobní údaje?

 

Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů?

Máte právo si vyžádat informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, uplatnit i další níže uvedená práva můžete prostřednictvím e-mailu gdpr@cns.cz nebo osobně v sídle naší společnosti.

Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

 

Společnost CNS a.s. Vám poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie či v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, můžeme požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné apod.

 

V případě, že jste nám osobní údaje poskytli na základě souhlasu, máte právo:

 1. získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,

 2. na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 

Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či právními předpisy ČR v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete nás požádat o:

 1. opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění našich právní povinnosti)

 2. omezení (blokaci) zpracování Vašich osobních údajů.

 

Společnost CNS a.s. Vás vždy bez zbytečného odkladu bude informovat o vyřízení Vaší žádosti.

 

Jak provést změnu ve Vašich osobních údajích?

Pro náležité a správné zpracování je třeba nám oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde, a to prostřednictvím e-mailu gdpr@cns.cz nebo osobně v sídle naší společnosti.

 

Pokud budete mít výhrady ke zpracování Vašich osobních údajů společností CNS a.s., můžete se obrátit na nás, jako správce Vašich údajů, prostřednictvím e-mailu gdpr@cns.cz nebo osobně v sídle naší společnosti.

V případě nečinnosti z naší strany, nebo pokud Vás neuspokojí naše vyřízení Vaší žádosti, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

ÜBER UNS

Die Anwendung Safety4Transfer wurde durch die CNS a.s. entwickelt, ein in 1993 gegründetes IT-Unternehmen, das sowie auf dem europäischen als auch auf dem amerikanischen Markt tätig ist. Zu den Hauptaktivitäten der CNS a.s. gehört Softwareentwicklung für die Bereiche Gesundheitswesen, Automobilindustrie, Banken, öffentliche Verwaltung und Logistik. Das Unternehmen verfügt ebenfalls über eine mehr als 15-jährige Erfahrung im Bereich Datenverschlüsselung und Betreibung von sicheren Datenübertragungen, und zwar inkl. R&D Projekte mit den führenden tschechischen Universitäten. Zu den weiteren Aktivitäten der CNS a.s. gehören komplettes Outsourcing von IT-Leistungen und Verwaltung von Datennetzwerken, Revisionen von IT-Technologien, EDV-Verkauf und Service und nicht zuletzt Vertrieb des eigenen Informationssystems für RMS (ELISA). Zu den Partnern des Unternehmens zählen die Key-Player aus der IT-Branche, z. B. Microsoft (CNS a.s. ist bereits seit vielen Jahren MS Gold Application Development Partner), HP Inc Czech Republic s.r.o. (Preferred Gold Partner), Cisco Systems s.r.o., AVG Technologies CZ s.r.o., oder Kerio Technologies CZ. CNS a.s. ist ebenfalls Mitglied vieler ICT Organisationen und Vereinidungen, wie z. B.TPEB CZ (Technologische Plattform Energetische Sicherheit), ICT Union, EurTradeNet u.v.m.

Seit 2014 ist die CNS a.s. durch ihre Tochtergesellschaft IT-CNS, Inc. ebenfalls auf dem nordamerikanischen Markt tätig. Zum Sitz des Unternehmens wurde Pittsburgh, Pennsylvania, bzw. das sich schnell entwickelnde Viertel East Liberty, die als Sitz für technologische Gesellschaften aller Größenordnungen dient, von Start-Ups bis zu den größten Giganten wie z. B. Google, Facebook oder Uber. Während ihrer Aktivitäten auf dem nordamerikanischen Markt wurde die IT-CNS, Inc.wichtiges Mitglied vieler Berufsverbände und Organisationen, z. B. Pittsburgh Technology Council, Pittsburgh Life Sciences Greenhouse, Pittsburgh Social Exchange, The Beauty Shoppe u. a. IT-CNS, Inc. arbeitet ebenfalls mit den örtlichen Universitäten sowie mit der tschechischen Botschaft in Washington eng zusammen. Dank ihrer umfangreichen Erfahrung mit der internationalen unternehmerischen Tätigkeit hat die IT-CNS, Inc. ebenfalls Beratungsleistungen im Bereich International Business, insbesondere Beratungstätigkeit bei der Erschließung von neuen Auslandsmärkten durch einzelne Unternehmen, in ihrem Portfolio.

mehr anzeigen weniger anzeigen

knowhow-img

ERFAHRUNG
 • KPD
  Bei dem KPD System (Bussiness to Business) handelt es sich um ein auf die Automobilindustrie und den Bereich Logistik ausgerichtetes Projekt. Das System verbindet und automatisiert einen sicheren Datenaustausch zwischen den Produktions- und Versorgungsunternehmen mit dem Ziel, die Effizienz beim Datenaustausch höchstmöglich zu erhöhen und die Lagerbestände zu optimieren (Unterstützung der Methode Just in Time). Hier enden die Möglichkeiten des Systems jedoch nicht, und nach der anschließenden Produktlieferung und ihrer Auslieferung unterstützt das KPD System auch moderne Methoden der Rechnungsstellung, wie z. B. Self-Billing, als der Kunde die Rechnung im Namen des Lieferanten ausstellt und sofort bezahlt. Die oben genannten Schritte sind aufgrund einer Integration des KPD Systems in die Informationssysteme der beteiligten Parteien möglich.
 • MEDIDAT
  Bei dem System MediDat (Bussiness to Business) handelt es sich um ein Projekt aus dem Bereich e-Health, dabei wird die Verteilung von Ergebnissen zwischen den klinischen Labors und Antragstellern, die eine Laboruntersuchung benötigen (Krankenhäuser Gesundheitszentren, ambulante Ärzte u.a.) sichergestellt. Wird die Medidat-Leistung beansprucht, erfolgt die Vorlage der Laborergebnisse an den behandelnden Arzt viel schneller, dieser kann anschließend die medizinische Behandlung mit wesentlichen positiven Ergebnissen für den Patienten schneller anwenden. Das Medidat-System entspricht den strengen EU-Rechtsvorschriften zum Schutz von sensiblen Personaldaten, was die medizinischen Patientendaten zweifelsohne sind. Im Laufe eines Jahres werden per Medidat einige Millionen von Datennachrichten übertragen, und somit die ärztliche Behandlung von Patienten erheblich beschleunigt. Zu den grundsätzlichen Medidat-Dienstnutzern gehört die Gruppe SYNLAB (www.synlab.com), die ihre Leistungen in Europa, Südamerika und Asien erbringt. Zu den Systemnutzern aus dem Bereich der Kunden, die eine Untersuchung benötigen, gehören Krankenhäuser diverser Größen (inkl. der führenden Krankenhäuser des medizinischen Systems), Gesundheitszentren sowie ambulante Ärzte diverser Spezialisierungen. Zu den renommierten Bereichen, in denen das Medidat-System angewendet wird, gehört die Zusammenarbeit mit der Armee der Tschechischen Republik, die ein NATO-Mitglied ist (www.army.cz/en/). Die Leistungen werden nicht nur für die normalen medizinischen Anlage der Armee der Tschechischen Republik, sondern auch für das Zentrale Militärkrankenhaus erbracht (www.uvn.cz). Die Medidat-Lösung wird auch durch das nationale Institut für Flugmedizin (www.ulz.cz/en) beansprucht, das die medizinische Pflege und Tests für sämtliches Flugpersonal und die Luftkräfte der Armee der Tschechischen Republik, inkl. der Piloten von Überschall-Düsenflugzeugen und der Fallschirmeinheiten der Armee der Tschechischen Republik organisiert.
 • EURODAT
  Im Bereich B2G (Business to Government) betreibt die CNS a.s. bereits seit mehr als 15 Jahren das System EuroDat, das durch das Tschechische Finanzministerium - Generalzolldirektion lizenziert und zertifiziert wird. l Die Lizenz und die anschließende Zertifizierung wurden nach der Erfüllung von hohen Ansprüchen auf die Sicherheit und Geschwindigkeit bei der Datenverarbeitung erteilt. Die Leistung EuroDat bietet Datenübertragung im elektronischen Zollverfahren für mehr als Tausend Gesellschaften aus den Bereichen Handel, Industrie und Logistik in Europa, USA und Asien. Im Rahmen dieses Projekts ist die CNS a.s. Mitglied der europäischen Allianz EURTRADENET (www.eurtradenet.com), die mit dem Ziel gegründet wurde, die Effizienz des elektronisches Zollverfahrens (und somit die Geschäftsprozesse) zwischen der EU und Drittländern maximal zu erhöhen. Im laufenden Kalenderjahr werden mit dem System EuroDat mehr als 6 Mio. einzigartige Nachrichten (Dateien) verarbeitet. Beispiel-Kunden des B2G Systems: Johnson Controls, Hyundai, Foxconn, Emirates Airlines, Heineken, DAMCO (Maersk Group), Continental Automotive, ArcelorMittal, Škoda Auto (Volkswagen Group), BOSCH, Panasonic.
Referenzen
partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner